Title

Predawn on Mt. Sinai

Location

Mt. Sinai, Egypt